BLOMBJERGGAARD GRUNDEJERFORENING


Grundejerforeningen blombjerggaard. Søren Møllers Vej nr 5 - 32, Fuglebakkevej, Tranevej, Rørsangervej, Blombjergvej, Havesvinget, Rypevej (ulige numre), Stenhøjvej 14-20

Badebro spørgsmål og svar

NY BADEBRO Følle Strand: FAQ

  • For at sikre en god information og dialog om den nye badebro, er der udarbejdet en FAQ , som dækker over informationer om broprojektet og de spørgsmål og svar herpå, som er tilgået broudvalget.
  • FAQen er udarbejdet af Blombjergparkens og Blombjerggaards Grundejerforeninger broudvalg.

Senest opdateret: 08.10.2022 

 

Område

Spørgsmål

Svar

Organisation

Er ejerskabet formaliseret?

Ja, den kommende badebro ejes af Blombjergparken og Blombjerggaard Grundejerforeninger i forening.

 

Hvorfor er det ikke alle grundejerforeninger, der deltager?

De 2 sydligste grønne arealer ved Følle Strand ejes af Blombjergparken Grundejerforening.  Det er aftalt, at  Blombjerggaard Grundejerforening har brugsret hertil. 

Vi har tidligere drøftet broprojektet med de øvrige grundejerforeninger. De benytter mest de andre strande, og derfor er de ikke interesseret heri.

Vi vil dog genoptage dialogen med de øvrige grundejerforeninger, når vi har selve projektet klar.

 

Broudvalg

Der er nedsat en broudvalg med repræsentanter fra Blombjergparken og Blombjerggaard Grundejerforeninger.

 

Skal der oprettes et nyt fælles badebrosudvalg

Vi vurderer ikke, at det er nødvendigt med et nyt udvalg efter opførelsen af en ny badebro. Det vil blive afklaret i samarbejde mellem de 2 foreninger.

 

Ved ulykker, er der ansvar forbundet

Undersøges nærmere.

Badebro

Hvorfor skal vi have en ny badebro?

Badebroen er en central del af livet omkring stranden. Og vi kan se at flere og flere benytter den.

Vi har en vision og ønske om, at skabe et unik miljø ved Følle strand og vil derfor gerne udskifte nuværende træbro med en længere, bredere og mere sikker badebro. Det vil skabe en merværdi for os alle.

Det er endvidere et hårdt og fysisk koldt arbejde at sætte broen ud og tage den op igen. Derfor har vi behov for en lettere løsning og som samtidig tilgodeser den voksende trafik på badebroen.

 

Krav til sikkerhed

Der er en række sikkerhedsmæssige krav til nye badebroer. Broen bliver bredere end nuværende bro, der bliver bedre binding mellem de enkelte brofag, der bliver endvidere fokus på kvalitet af materialer (ingen splinter i træ eller gl. søm).

 

Drift og vedligeholdelse

Nuværende badebro setup er 25 år gammel og er bygget af trykimprægneret træ. Der er et stort vedligeholdelsesarbejde med udskiftning af stolper og brofag samt opsætning og nedtagning af broen hvert år. Ca. 20% af broens materialer udskiftes hvert år.

 

En ny badebro vil have elementer/ stolper, som kan stå hele året. Det vil kun være brofag som skal lægges ud om foråret og samles ind om vinteren. Det forventes, at en ny badebro kan holde i minimum 25 år.

 

Elementerne står hele året – hvad med:
- Ekstrem højvande
- Storm i august
- Isvinter

Alle nye badebroer er af aluminium eller galvaniseret materialer og er betydelig stærkere end træ og kan derfor holde til større miljømæssig belastning. 

Ekstrem højvande. Badebro og brodæk vil ikke tage skade ved ekstrem højvande (fx stormflod). [08.10.2022]

Storm i august. Ved storm er det kun sket en gang (i de 15 år virksomheden har eksisteret) at en badebro har taget skade. Og her var det to brodæk af træ der blev revet af. [08.10.2022]

Isvinter. Ved isvinter skal badebroen nedtages. Badebroen kan ikke klare fx isskruninger. [08.10.2022]

 

Hvad betyder det at badebro opføres på offentligt areal?

Det betyder principielt, at alle som færdes på det offentlige areal (stranden) kan benytte broen.

 

Hvorfor kan badebro ikke placeres et andet sted?

Vi har vundet hævd på nuværende placering. Såfremt broen skal ligge et andet sted, er det en ny ansøgning, som skal ansøges om. Det vil være højst tvivlsomt om den tilladelse vil blive givet.

 

Er der krav til materialer? (hvorfor ikke bare bruge trykimprægneret)

I dag anvendes aluminium eller galvaniseret materialer til broer. Naturstyrelsen er i gang med at forbyde badebroer af trykimprægneret træ p.g.a. forurening. 

 

Hvor længe holder en badebro?

Iflg. tilbuds beskrivelserne vil det være ca. 25 år.

 Tidsplanen

Hvad er tidsplanen?

Såfremt det hele flasker sig og der er opbakning til projektet, så vil vi have en ny badebro foråret 2024.

Tilladelse til opføring af ny badebro

Ligger der en tilladelse fra kommunen – og hvad står der i den?

Syddjurs Kommune har givet tilladelse til, at vi må opfører en badebro på 90 m. Det er 10 m længere end nuværende bro. Der er også givet tilladelse til anlæggelse af en krabbebro. Placering skal være hvor nuværende bro ligger.

 

Skal vi kun have tilladelse fra Kommunen, hvad med Naturstyrelsen?

Under afklaring.

Økonomi

De første tilbud på ny badebro ligger mellem 480.000 kr. og 650.000 kr.

Det er broudvalgets ambition at der kan hentes ca. ⅔ dele af betalingen via Fond midler og ca. ⅓ del vil blive medlemsbetaling.

 

Hvad skal jeg betale?

Såfremt der kan skaffes tilstrækkeligt med Fond midler - jf. vores ambition - så vil det give en egenbetaling på ca. 1.000 - 1.500 kr.

 

Hvad sker der hvis der ikke kommer midler ind fra fonde?
Eller hvis kun mindre en del af pengene kan hentes fra fonde?

Såfremt der ikke komme de forventede midler ind via Fonde, skal vi finde andre løsninger.

En større egenbetaling vil, til en vis grænse, kunne blive nødvendig.

 

Fond

Hvordan vil I søge Fonde?

Vi forventer at indgå en aftale med en Fond mægler, som kan hjælpe os med at søge de rigtige Fonde.

 

Hvilke Fonde ansøges?

Det er vi igang med at undersøge.

 


Spørgsmål / kommentarer:Har du spørgsmål eller kommentarer til broprojektet, broudvalget eller til FAQen så send dem til:  Blombjergparken: kda@au2mate.dk  / Blombjerggaard: formandblombjerggaard@gmail.com
Generelle spørgsmål vil blive opdateret i FAQen. Personlige spørgsmål vil blive svaret direkte til forespørger.


Blombjergparken og Blombjerggaard Grundejerforeninger
september 2022